Algemene voorwaarden & privacybeleid

Maaike Pannemans, gevestigd te Boortmeerbeek met ondernemingsnummer 0696.670.133, biedt diensten aan met betrekking tot:

  • advies en begeleiding rond het samenleven met honden en/of katten,
  • dogwalking,
  • oppas aan huis voor honden en katten,
  • verkoop en advies van ondersteunende producten, zoals harnassen voor honden en essentiële oliën.

1. Advies en begeleiding

1.1. Ieder begeleidingstraject start met een kennismakingsconsult. De klant legt een kennismakingsconsult vast in de online agenda die beschikbaar wordt gesteld op de website (https://www.maaikepannemans.be).

1.2. Na het kennismakingsconsult zal Maaike Pannemans een gedetailleerde offerte opstellen voor een begeleidingstraject op maat en via e-mail aan de klant bezorgen. Deze offerte blijft 2 jaar geldig. Pas nadat de klant de offerte aanvaardt, kan het begeleidingstraject van start gaan.

1.3. Tenzij anders overeengekomen in de offerte, dient iedere afspraak in een begeleidingstraject apart betaald te worden. Indien de afspraak doorgaat bij de klant thuis, gebeurt de betaling contant of via Payconiq op het einde van de afspraak. Indien de afspraak online plaatsvindt, gebeurt de betaling ofwel bij het boeken van de afspraak in de online agenda, ofwel via overschrijving of via het online betalingssysteem dat aan de factuur gekoppeld is. Wanneer een overschrijving of online betaling nodig is, zal Maaike Pannemans de factuur via e-mail aan de klant bezorgen, ten laatste 3 dagen nadat de afspraak heeft plaatsgevonden.

1.4. Van zodra de eerste afspraak heeft plaatsgevonden, is een dienst geleverd en ziet de klant dus af van zijn herroepingsrecht.

1.5. Elk advies wordt door Maaike Pannemans naar best vermogen en met de grootste zorg opgesteld, op basis van de beschikbare informatie omtrent het betrokken dier en de door haar verrichte analyse. Maaike Pannemans is niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat de klant beoogde. Het beoogde resultaat is afhankelijk van veel factoren die buiten de controle van Maaike Pannemans liggen, waaronder ook de inzet van de klant.

1.6. Alle door Maaike Pannemans verstrekte verslagen, adviezen, hand-outs, materialen,… zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Maaike Pannemans worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of aan derden worden doorgegeven.

1.7. Maaike Pannemans draagt geen persoonlijke aansprakelijkheid voor gebeurlijke schadegevallen die direct of indirect ontstaan als gevolg van het door haar verleende advies.

1.8. Annuleringen van afspraken zijn mogelijk en moeten zo snel mogelijk doorgegeven worden. Bij annulering tot 5 dagen voor de afspraak, worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen de 4 dagen voordat de afspraak zou plaatsvinden, zal een sessie van een uur aan de klant gefactureerd worden (excl. verplaatsingskosten). Indien de afspraak louter verplaatst wordt naar een later moment, zullen geen bijkomende kosten in rekening gebracht worden.

1.9. Indien een afspraak of opdracht door onvoorziene omstandigheden (bv. ziekte, ongeval van Maaike Pannemans) of door overmacht niet kan plaatsvinden, zal Maaike Pannemans de klant onmiddellijk op de hoogte brengen. Er zal dan een nieuwe datum worden voorgesteld waarop de afspraak of opdracht onder dezelfde voorwaarden kan doorgaan. Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zullen de gemaakte afspraken in onderling overleg herzien of ontbonden worden.

1.10. De klant behoudt het recht om een begeleidingstraject voortijdig te beëindigen. Hiervoor is geen uitdrukkelijke communicatie van de klant nodig, het volstaat om geen bijkomende afspraken in te plannen via de online agenda. Enkel de reeds geleverde prestaties zullen door de klant betaald moeten worden.

1.11. De betalingstermijn van alle facturen bedraagt 14 kalenderdagen. Bij niet-betaling worden herinneringen gestuurd via e-mail. Vanaf de derde herinnering zullen intrestkosten van 10% toegevoegd worden aan het totaalbedrag van de factuur. Bij niet-betaling behoudt Maaike Pannemans zich het recht om alle diensten te schorsten totdat de betaling werd voldaan.

2. Dogwalking en oppas aan huis

2.1. Een vrijblijvende kennismaking aan huis kan aangevraagd worden via het contactformulier op de website (https://www.maaikepannemans.be), via e-mail of via telefonisch contact. Na de kennismaking zal Maaike Pannemans een gedetailleerde offerte opstellen en via e-mail bezorgen. Deze offerte blijft 3 maanden geldig. Pas nadat de klant de offerte aanvaardt, kunnen afspraken voor oppas aan huis en/of dogwalking vastgelegd worden.

2.2. Afspraken voor dogwalking en oppas aan huis worden bij voorkeur schriftelijk aangevraagd via e-mail of WhatsApp. Afspraken kunnen op geregelde, vooraf vastgelegde tijdstippen of ad hoc gevraagd worden door de klant. Pas na schriftelijke bevestiging door Maaike Pannemans ligt de afspraak definitief vast.

2.3. Voor de uitvoering van de dienst gebruikt Maaike Pannemans het materiaal dat de klant ter beschikking stelt, zoals (en deze lijst in niet exclusief): voeding, halsband/harnas en leiband, poepzakjes, poetsproducten, speelgoed, kauwmateriaal,… Afval moet steeds ter plaatse kunnen worden achtergelaten, in een vuilbak die de klant daarvoor ter beschikking stelt. Mocht materiaal ter plaatse ontbreken, kan Maaike Pannemans in onderling overleg voor het nodige materiaal zorgen. Maaike Pannemans behoudt zich het recht om het gebruik van haar eigen materiaal door te rekenen aan de klant.

2.4. Flexibiliteit is belangrijk. Annuleringen van afspraken zijn daarom altijd mogelijk, maar moeten zo snel mogelijk doorgegeven worden. Bij annulering tot 1 dag voor de afspraak, worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering op de dag waarop de afspraak zou plaatsvinden (te beginnen vanaf 0u00), zal de afspraak worden gefactureerd (excl. verplaatsingskosten).

2.5. Indien een afspraak of opdracht door onvoorziene omstandigheden (bv. ziekte, ongeval van Maaike Pannemans) of door overmacht niet kan plaatsvinden, zal Maaike Pannemans de klant onmiddellijk op de hoogte brengen. Er zal dan een nieuwe datum worden voorgesteld waarop de afspraak of opdracht onder dezelfde voorwaarden kan doorgaan. Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zullen de gemaakte afspraken in onderling overleg herzien of ontbonden worden.

2.6. De klant behoudt het recht om een opdracht voortijdig te beëindigen. Daarvoor dient hij Maaike Pannemans schriftelijk op de hoogte te brengen, liefst via WhatsApp of e-mail. Pas na bevestiging door Maaike Pannemans is de beëindiging definitief. Enkel de reeds geleverde prestaties zullen door de klant betaald moeten worden.

2.7. Wanneer een sleutel wordt overhandigd, zal Maaike Pannemans die op een veilige en verantwoordelijke manier in bewaring houden. De klant behoudt het recht om zijn sleutel op eender welk moment - binnen een redelijke termijn - terug te vragen. De klant en Maaike Pannemans zullen dan onderling afspreken waar en wanneer de overdracht van de sleutel kan plaatsvinden.

2.8. Voor kortdurende opdrachten (d.w.z. minder dan één maand) van bepaalde duur (bv. een vakantie van 10 dagen), zal Maaike Pannemans een factuur maken nadat het laatste bezoek werd voltooid. Voor lange termijnopdrachten (dit zijn opdrachten die één maand of langer duren) of ad hoc opdrachten maakt Maaike Pannemans maandelijks een factuur op voor de geleverde diensten. Deze factuur zal telkens op de laatste dag van iedere maand worden opgemaakt en verzonden.

2.9. De betalingstermijn van alle facturen bedraagt 14 kalenderdagen. Bij niet-betaling worden herinneringen gestuurd via e-mail. Vanaf de derde herinnering zullen interestkosten van 10% toegevoegd worden aan het totaalbedrag van de factuur. Bij niet-betaling behoudt Maaike Pannemans zich het recht om alle diensten te schorsten totdat de betaling werd voldaan.

3. Levering van producten

3.1. De levering van producten is doorgaans onderdeel van een andere afspraak, bv. voor begeleiding of dogwalking. Het product zal tijdens de afspraak geleverd worden en toegevoegd worden aan de factuur voor die bepaalde afspraak.

3.2. In specifieke gevallen kan er ook een afspraak specifiek voor de levering van een product worden ingepland, bv. wanneer de klant op doorverwijzing een product aankoopt. In dat geval zal het product en de verplaatsingskost worden aangerekend volgens de op dat moment geldende tarieven. De betaling gebeurt contant of via Payconiq op het einde van de afspraak.

3.3. Geleverde producten kunnen worden teruggegeven mits ze ongebruikt zijn (in het geval van harnassen) en ongeopend (in het geval van producten die essentiële oliën bevatten). De klant zal Maaike Pannemans hiervoor schriftelijk contacteren, bij voorkeur via e-mail. Na controle, heeft de klant recht op terugbetaling van het geretourneerde product.

3.4. Aangekochte harnassen die niet meer gebruikt worden en nog in goede staat verkeren, kunnen worden teruggegeven. De klant zal Maaike Pannemans hiervoor schriftelijk contacteren, bij voorkeur via e-mail. Na controle en bevestiging dat het product inderdaad nog in goede staat verkeert, zal Maaike Pannemans de helft van het betaalde bedrag terugstorten aan de klant.

4. Online winkel

4.1. In de online winkel worden enkel producten aangeboden die na gebruik geretourneerd zijn ("tweedehands"), ofwel die tot oudere collecties behoren. Deze producten zijn beperkt in aantal en worden aangeboden om ruimte vrij te maken in de voorraad voor de nieuwe collecties.

4.2. Producten kunnen op aanvraag verzonden worden, of - op afspraak - afgehaald bij Maaike Pannemans. Wanneer een harnas graag vooraf gepast wordt, zal de klant een afspraak hiervoor vastleggen via de online agenda die beschikbaar wordt gesteld op de website (https://www.maaikepannemans.be).

4.3. Geleverde producten kunnen worden teruggegeven mits ze ongebruikt zijn (in het geval van harnassen) en ongeopend (in het geval van producten die essentiële oliën bevatten). De klant zal Maaike Pannemans hiervoor schriftelijk contacteren, bij voorkeur via e-mail. Na controle, heeft de klant recht op terugbetaling van het geretourneerde product.

4.4. Aangekochte harnassen die niet meer gebruikt worden en nog in goede staat verkeren, kunnen worden teruggegeven. De klant zal Maaike Pannemans hiervoor schriftelijk contacteren, bij voorkeur via e-mail. Na controle en bevestiging dat het product inderdaad nog in goede staat verkeert, zal Maaike Pannemans de helft van het betaalde bedrag terugstorten aan de klant.

4.5. In geval van een geschil tussen Maaike Pannemans en de klant met betrekking tot een online aankoop, zullen beide partijen zich inzetten om het geschil op te lossen via online geschillenbeslechting. Beide partijen zullen eerst proberen om het geschil op informele wijze op te lossen. Als dit niet slaagt, stemmen beide partijen ermee in om gebruik te maken van een erkend online geschillenbeslechtingsplatform, zoals voorgesteld door de Europese Commissie (https://ec.europa.eu/consumers/odr/). Beide partijen verbinden zich ertoe om actief deel te nemen aan het online geschillenbeslechtingsproces en om de beslissing van het platform te respecteren.


5. Gegevensverwerking en privacy

5.1. Maaike Pannemans verwerkt enkel de gegevens die nodig zijn voor de dienstverlening en die rechtstreeks door jou verstrekt worden. Het gaat om persoonsgegevens zoals je naam, voornaam, namen van je dieren, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

5.2. De verwerking van deze gegevens is nodig om een goede dienstverlening te verzekeren. Voor de verwerking gebruikt ze veilige en betrouwbare software, nl. Teamleader. Deze gegevens zullen verder op geen enkele manier gedeeld worden met derden of worden doorgegeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van de klant, tenzij we daar door wet verplicht toe zijn. Contactgegevens worden ook niet ongevraagd toegevoegd aan mailings of voor andere marketingdoeleinden gebruikt.

5.3. De klant heeft het recht op inzage in en correctie of verwijdering van zijn gegevens. Contactgegevens van Maaike Pannemans zijn te allen tijde beschikbaar op de website. Om misbruik te voorkomen, kan Maaike Pannemans aan de klant vragen om zich adequaat te identificeren.

5.4. Maaike Pannemans verbindt zich ertoe enige inbreuk in de gegevens bv. door hacking, diefstal,... meteen te melden aan de nodige autoriteiten, alsook aan de klant.

5.5. Maaike Pannemans beschermt de privacy van haar klanten door geen persoonlijke informatie of verhalen van haar klanten te delen op sociale media en door ervoor te zorgen dat er geen herkenbare delen van de woning van de klant te zien zijn op foto's of ander beeldmateriaal dat gebruikt wordt op haar website, sociale media en ander marketingmateriaal.


6. Slot

6.1. Wanneer een bepaling uit deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht.

6.2. Op deze algemene voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen die uit deze voorwaarden voortvloeien, zullen aan bemiddeling worden onderworpen voorafgaandelijk aan enige gerechtelijke stap. Beide partijen verbinden zich ertoe om aan ten minste één bemiddelingssessie deel te nemen, hetzij in persoon, hetzij door iemand met beslissingsbevoegdheid af te vaardigen; de bemiddelaar zal door de partijen gekozen worden onder de door de Federale Bemiddelingscommissie erkende bemiddelaars. De kosten van de bemiddeling worden gelijk over de partijen verdeeld, tenzij zij anders overeenkomen. Indien de poging om tot een minnelijke schikking te komen mislukt, wenden de partijen zich tot de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Leuven.


Laatste aanpassing op 02/05/2024.